Lyubov Popova

Painterly Architectonic, 1917

What the world thinks